API市场> 入库更新API >商品列表
高效转链 (高效转链接服务接口) 免费
API类型: 入库更新 使用人数:8100+
槽点建议
API接口说明: 将您的联盟信息、商品SKU以及优惠券链接进行转链,返回商品的二合一领券下单链接,转链后的结果可进行推广
API使用建议: 由于接口特殊性,请适量缓存已转链的链接,以达最佳效率
应用场景: 应用于导购平台内的商品转链
槽点建议
版本号:{{item.version}}
接口地址: {{paramData.address}}
请求数据: {{paramData.sample}}
请求方式: {{paramData.type}}
支持格式: {{paramData.datatype}}
系统参数
名称 类型 必填 说明
{{item.name}} {{item.type}} {{item.mandat}} {{item.explain}}
请求参数说明
名称 类型 必填 说明
{{item.name}} {{item.type}} {{item.mandat}} {{item.explain}}
返回参数说明
名称 类型 示例值 说明
{{item.name}} {{item.type}} {{item.mandat}} {{item.explain}}
JSON返回示例

  v1版本 更新时间: 2020-11-02 15:41:46

  v1更新内容

  1     请求参数gid,当只传单品落地页或SKU时,自动匹配商品有效最优券
  2     支持传参subUnionId
  错误码 说明
  0 请求成功
  1000 appid或appkey错误
  2000 API次数调用超过上限
  3000 API权限不足